Zpět

Šalinou do stanice hudby a tance

Šalinové broukaní, cinkání, skřípání, tancování i zpívání aneb na procházce Brnem s Leošem i Carlem

Lektorky: Lenka Pospíšilová, Hana Novotná, Patricie Windsor, Michaela Kulísková

Seminárˇ je urcˇen ucˇitelu°m s praxí i bez ní, studentu°m hudebních a tanecˇních oboru°, pedagogických fakult a konzervatorˇí, rodicˇu°m a prˇátelu°m hudební výchovy na MŠ, ZŠ, SŠ i ZUŠ, terapeutu°m, rehabilitacˇním pracovníku°m a dalším zájemcu°m o orffovský pedagogický prˇístup.

Seminárˇ je akreditován pod cˇíslem MŠMT-14467/2021-2-431, COS-V-05/2021 prˇihlašování online na detailu kurzu

Cena kurzu cˇlenové cˇos 1600,- studenti 1200,- ostatní 2000,-

Seminárˇ Cˇeské Orffovy spolecˇnosti se po mnoha letech vrací opeˇt do Brna. Nabídne tvorˇivé hudebneˇ pohybové dílny s vyžitím principu° pedagogiky Orff-Schulwerku s du°razem na aktivizacˇní, integrativní a kreativní metody v hudební i tanecˇní výcho- veˇ v kontextu zážitkového a sociálního ucˇení. V rámci dílen se mu°žete teˇšit na roz- širˇující písnˇový i pohybový materiál k dalšímu využití ve vlastní pedagogické praxi, dále pak na námeˇty pro hru s orffovskými nástroji, aktivní poslech a hudebneˇ pohy- bovou improvizaci a kompozici na všech stupních škol. Takže šalinou vstrˇíc krásám Brna vyrážíme v rytmu již zrána. Zbývá pouze naskocˇit a dokola se s námi zatocˇit.

Časový harmonogram

8.00 – 8.25 prezence

8.30 – 8.50 úvod

9.00 – 10.30 1. dílna

10.45 – 12.15 2. dílna

OBĚD

13.30 – 15.00 3. dílna

13.15 – 16.45 4. dílna

16.45 – 17.00 závěrečné rozloučení

 

Oběd na vlastní náklady účastníků je zajištěn v restauraci Jedna Báseň (Sukova 553). Při registraci na kurz prosím uveďte do poznámky svůj případný zájem o oběd a příslušnou variantu oběda z nabízeného menu A/B (viz informace v registračním formuláři). Jednotná cena menu (polévka, hl. chod, nápoj) je 190 Kč, peníze budou vybírány v hotovosti při prezenci na kurz. 

V případě dotazů se prosím obraťte na Patricii Windsor na e-mailové adrese: windsor@orff.cz 

 


Orff_Brno pozvanka.pdf